Shrines

Shrine Locations

There are 9 shrines in the Eldin region.
Hyrule Map


Daqa Koh Shrine


Gorae Torr Shrine


Kayra Mah Shrine


Mo'a Keet Shrine


Qua Raym Shrine


Sah Dahaj Shrine


Shae Mo'sah Shrine


Shora Hah Shrine


Tah Muhl Shrine

Last updated 03/23/2017 – Vanskid5