Shrines

Shrine Locations

There are 8 shrines in the Faron region.
Faron Map


Kah Yah Shrine


Korgu Chideh Shrine


Muwo Jeem Shrine


Qukah Nata Shrine


Shai Utoh Shrine


Shoda Sah Shrine


Tawa Jinn Shrine


Yah Rin Shrine

Last updated 03/23/2017 – Vanskid5