Shrines

Shrine Locations

There are 6 shrines in the Gerudo region.
Wasteland Map


Joloo Nah Shrine


Keeha Yoog Shrine


Kema Kosassa Shrine


Kuh Takkar Shrine


Sasa Kai Shrine


Sho Dantu Shrine

Last updated 03/23/2017 – Vanskid5