Shrines

Shrine Locations

There are 6 shrines in the Lake region.
Lake Map


Ishto Soh Shrine


Ka'o Makagh Shrine


Pumaag Nitae Shrine


Shae Katha Shrine


Shoqa Tatone Shrine


Ya Naga Shrine

Last updated 03/23/2017 – Vanskid5