Shrines

Shrine Locations

There are 9 shrines in the Lanayru region.
Lanayru Map


Dagah Keek Shrine


Daka Tuss Shrine


Kah Mael Shrine


Kaya Wan Shrine


Ne'ez Yohma Shrine


Rucco Maag Shrine


Shai Yota Shrine


Sheh Rata Shrine


Soh Kofi Shrine

Last updated 03/23/2017 – Vanskid5