Shrines

Shrine Locations

There are 7 shrines in the Ridgeland region.
Ridgeland Map


Maag No'rah Shrine


Mijah Rokee Shrine


Mogg Latan Shrine


Shae Loya Shrine


Sheem Dagoze Shrine


Toh Yahsa Shrine


Zalta Wa Shrine

Last updated 03/23/2017 – Vanskid5