Twilight Princess HD

Amiibo
Rank Player Time Version Amiibo Date Status
1 Pheenoh 3:40:15 USA Yes 03/27/2017
2 Rasendoriblade 3:46:49 USA Yes 02/12/2017
3 gymnast86 3:49:11 USA No 05/07/2016
4 Awsumi 3:54:12 PAL No 04/08/2016
5 sva 3:54:32 JP No 04/13/2016
6 Demon9 3:58:14 PAL No 03/12/2016
7 Orcastraw 4:02:12 USA Yes 01/04/2017
8 8lue_ 4:02:17 USA Yes 02/22/2017
9 Magnum66 4:05:59 USA No 03/26/2016
10 kaiosekka 4:09:13 PAL Yes 03/02/2017
11 Taka 4:09:22 USA No 03/20/2016
12 Mulsqi 4:12:50 PAL No 03/07/2016
13 Jacquaid 4:16:57 USA Yes 04/23/2017
14 Mofat 4:18:20 USA No 02/04/2017
15 Cheggjon 4:21:36 USA No 06/05/2016
16 Chaoslink 4:22:14 USA No 03/23/2016
17 Thursday__ 4:25:18 USA No 03/27/2016
18 Burnsy 4:29:59 USA No 05/17/2016
19 csabez 4:36:06 USA No 03/08/2016
20 Hakua 4:36:18 USA Yes 03/17/2016
21 LOZLF 4:38:07 USA No 04/17/2017
22 huntermutt 4:40:34 USA No 04/13/2016
23 djc6986 4:40:40 USA No 03/26/2016
24 TheBattleRifle 4:45:52 PAL No 03/13/2016
25 LouLouCore 4:45:58 USA No 02/27/2017
26 NicoSpeedsub 4:49:43 PAL Yes 11/20/2016
27 Alto Martinez 4:51:13 USA No 08/11/2016
28 turothking 4:52:35 PAL No 03/15/2016
29 FreedomDive 4:58:35 USA No 04/08/2016
30 slannderman 5:16:30 PAL No 05/19/2016
31 Deku 5:20:47 USA No 03/02/2017
32 Skyreon 5:47:55 PAL No 03/04/2016
33 amasawa 5:52:40 JP No 04/24/2016
34 Phio 6:24:23 USA No 05/31/2016
35 Vidya_James 6:52:36 USA No 03/05/2016