Twilight Princess HD

Amiibo
Rank Player Time Version Amiibo Date Status
1 Pheenoh 3:42:01 USA Yes 02/23/2017
2 Rasendoriblade 3:46:49 USA Yes 02/12/2017
3 gymnast86 3:49:11 USA No 05/07/2016
4 Orcastraw 4:02:12 USA Yes 01/04/2017
5 8lue_ 4:02:17 USA Yes 02/22/2017
6 Magnum66 4:05:59 USA No 03/26/2016
7 Taka 4:09:22 USA No 03/20/2016
8 Mofat 4:18:20 USA No 02/04/2017
9 Cheggjon 4:21:36 USA No 06/05/2016
10 Chaoslink 4:22:14 USA No 03/23/2016
11 Thursday__ 4:25:18 USA No 03/27/2016
12 kaiosekka 4:26:45 USA No 02/01/2017
13 Burnsy 4:29:59 USA No 05/17/2016
14 csabez 4:36:06 USA No 03/08/2016
15 Hakua 4:36:18 USA Yes 03/17/2016
16 huntermutt 4:40:34 USA No 04/13/2016
17 djc6986 4:40:40 USA No 03/26/2016
18 Jacquaid 4:41:07 USA No 06/17/2016
19 Alto Martinez 4:51:13 USA No 08/11/2016
20 LOZLF 4:54:07 USA No 09/18/2016
21 FreedomDive 4:58:35 USA No 04/08/2016
22 LouLouCore 5:03:25 USA No 02/22/2017
23 Phionex 6:24:23 USA No 05/31/2016
24 Vidya_James 6:52:36 USA No 03/05/2016